Leva

Website leesvaardigheid IBA


Docenten handleiding

Docentenhandleiding bij Beroepsproduct 3De SvPO-IBA leerjaar 1 Website

Verdieping en verbreding ten behoeve van training leesbegrip Engels in het VO
SAMENVATTING


Leesvaardigheid

Leesvaardigheid Engels is voor vele instromers in het VO onderwijs een lastig aspect van de tweede taal. De frustratie schiet alle kanten uit op het moment dat de leerlingen taalkundig (grammaticaal) wel op het goede niveau zitten maar bij de toetsen leesvaardigheid onderuit schieten qua cijfer. Aangezien leesvaardigheid Engels een groot deel van het eindexamencijfer Havo of VWO beslaat en er in de bovenbouw vaak nog een inhaalslag gemaakt moet worden met het trainen van leesvaardigheid leek het zinvol om onderzoek te doen naar hoe we vanaf leerjaar 1 leesvaardigheid breder kunnen aanbieden.

Het onderzoek is gericht op de school voor persoonlijk onderwijs, De Isaac Beeckman Academie, waar het vak Engels gegeven wordt in modulevorm op de laptop. Leesvaardigheid is onderdeel van het curriculum maar zou intensiever geoefend mogen worden. Vanuit de onderwijsleertheorie is het bekend dat het zinvol is om gestructureerd en veelvuldig met leesvaardigheid te oefenen, leeskilometers maken noemen we dat. Deze website die zorgvuldig bedacht en ingericht is, hoopt daarmee in een behoefte te voorzien en is bruikbaar voor iedereen die bezig is Engels als tweede taal te leren.


De website

Een vrij beschikbare en digitale tool waarop geoefend kan worden, wanneer het de leerling past in zijn of haar programma. Een op maat gesneden en zelfsturende training, waardoor de docent niet perse nodig is. Gezien het digitaal onderwijs op de School voor Persoonlijk Onderwijs, locatie IBA, was dit het meest logische gevolg van het onderzoek. Het kan heel handig ingezet worden tijdens de lessen in de klas maar ook als er thuis gewerkt moet worden, het enige dat daarvoor beschikbaar moet zijn is een laptop en wifi. De inrichting van de website is zorgvuldig samengesteld en opgebouwd en in eerste instantie bedoeld als pilot voor de onderbouw van het IBA, leerjaar 1. Na een jaar testdraaien en evalueren kan de site breder uitgezet worden dus ook voor de klassen in de bovenbouw en voor eindexamentraining. Een aantal bedieningsknoppen zijn er al voor ingericht. De menubalk is in een bepaalde logische opbouw opgezet:


 1. kijken naar en bepalen van ERK niveau,
 2. uitleg van en werken aan leesstrategieen,
 3. aanbod van leesteksten op ERK niveau (vanuit daar de ruimte voor de bovenbouw),
 4. lezen op thema om beter tegemoet te komen aan de leerbehoefte van de leerlingen.
 5. Woordenschat training (hoe groter de vocabulaire hoe beter het leesbegrip)
 6. Cultuur en Projectmatig werken (voor samenwerking en verbreding van algemene kennis)
 7. Feedback knop (om de wensen en behoeften van de leerlingen te blijven volgen)
 8. Taalportfolio (voortgang bijhouden, motivatie verhogend, kan via een site of zelf maken)

Verder is er nog gedacht aan de volgende onderdelen:

 • De homepage met docentenhandleiding en leerlingenhandleiding
 • Mocht het ERK niveau bij een leerling niet bekend zijn kan hij/zij de zelftest maken op de site van Europees Referentie Kader
 • Woordenschat verbreden is onlosmakelijk verbonden aan het verbeteren van leesvaardigheid, deze tool is ingezet op thema en een link naar online trainen welke door de leerlingen ook als motivatie verhogend gezien worden. De linkjes zijn naar Duolingo en The Big Challenge. The Big Challenge is een leuk initiatief om als school aan mee te doen. Zeker voor de onderbouwleerlingen is het een extra stimulans om Engels te leren door middel van spelletjes en gamificatie.
 • Er worden zelfbedachte leesteksten op het gewenste niveau aangeboden, maar ook is het mogelijk door te klikken naar een online oefensite die van Learnenglish Teens . Dit is bewust en in overleg gedaan omdat op deze manier de leerlingen eindeloos veel keuze hebben en dus veel kunnen oefenen. In de klassensituatie worden ze namelijk ook aangeboden via deze website van de British Council, omdat ze ook valide en betrouwbaar zijn.
 • Voorbereidend op een uitbreiding naar overige leerjaren op het SvPO-IBA is er ook al de keuze voor examenteksten met een link naar examenblad.nl.
 • Voor de actualiteitswaarde is er link naar de website van BBC Newsround en News in Levels om leerlingen bijvoorbeeld op wekelijkse basis het journaal te laten horen of lezen.


De website wil alle L2 Engels studenten hiermee een uitgedachte selectie voor training aanbieden. Structuur en zelfsturing vanuit de ‘luie’ stoel, iets wat door de thuiswerksituatie tijdens de Coronapandemie nog veel belangrijker werd. En een mogelijke uitrusting tot oneindig veel leeskilometers te maken, motivatieprikkelend door een grote keuzevrijheid en het gemak van de digitale snelweg.

Inhoudsopgave • Wat is het doel?
 • Hoe werkt het?
 • Waar moet rekening mee gehouden worden?
 • Voorstel voor planning
 • Feedback/Controle


Wat is het doel?

Het doel van dit beroepsproduct, een website voor (extra) training leesvaardigheid, is om leerlingen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te bieden naast het basiscurriculum dat de school biedt, een platform te geven waarop ze, al zelfsturend, hun basis kunnen verstevigen op het gebied van leesvaardiger worden. Uit de theorie over leesvaardigheid kwamen een paar belangrijke onderdelen naar voren zoals differentiëren op niveau en interesse, algemene kennisvergroting van cultuur en samenleving en woordenschattraining. Door een selectieve keuze aan websites en opdrachten hoop ik de site zo aantrekkelijk, gemaksvriendelijk en zelfsturend mogelijk ontworpen te hebben.

Hoe werkt het? Structuur:

Deze website biedt een stappenplan aan om doorlopen te worden voor de beginner. Er is een docenten en een leerlingen handleiding aangebracht. De bedoeling is extra training naast het reguliere curriculum maar een docent kan ook besluiten een opdracht te selecteren en te gebruiken op het moment dat hij daarvoor tijd vrij kan maken in het lesprogramma. Op de homepage hoop ik de lezer van de website met een duidelijke structuur, beeldmateriaal en lay-out nieuwsgierig te maken en uit te dagen tot verder lezen.

Hoofdmenu: besturingsbalk (menu) linkerzijde, docenten handleiding en leerling handleiding met uitleg over de werking van de website

1e pagina: EUROPEES REFERENTIE KADER; Mocht de leerling niet op de hoogte zijn van het ERK leesniveau dan kan alsnog niveaubepaling plaatsvinden d.m.v. zelftest en de ERK doelstellingen

2e pagina: LEESSTRATEGIEEN; De leerling kan aan de hand van de PowerPoint lezen hoe deze te trainen. Per strategie is er een plan van aanpak met oefening; een deel zijn zelfgemaakte lesplannen en een deel komt via de website van Bas Trimbos

3e pagina: LEZEN ENGELS OP NIVEAU; De leerling kent het leesniveau en kan hier intensief gaan trainen d.m.v. eigen gemaakte opdrachten en/of de website van de British Council. Daarnaast is er ook examentraining via de website van Examenblad

4e pagina: LEZEN OP THEMA; op tegemoet te komen aan de wensen van de eerstejaars met een keuze uit Films, Games, Muziek en Actualiteit. (er kunnen hier eindeloos veel thema’s aan toegevoegd worden). Ook hier een selectie van eigen gemaakte opdrachten en doorlinken naar een website zoals The Big Challenge voor gamificatie. De actualiteit wordt hier gehandhaafd door te kiezen voor nieuws gerelateerde websites zoals BBC Newsround en News in Levels, waarbij je kunt kiezen voor berichtgeving op niveau

5e pagina: WOORDENSCHAT; De leerlingen kunnen hier oefenen via een link naar twee websites voor woordenschattraining zoals The Big Challenge en Duolingo, maar er is ook keuze op THEMA zoals Body, Clothes, Family and Food. Hieronder staan eigen gemaakte opdracht en kunnen eindeloos aangevuld worden

6e pagina: CULTUUR & Projecten; Hier staan 4 eigen gemaakte cultuur gerelateerde projecten met de link naar de documenten erachter. Een aantal ervan zijn docent gestuurd en zullen door de docent nagekeken en van feedback voorzien moeten worden

7e pagina: FEEDBACK; De leerlingen kunnen hier hun boekentips kwijt, maar ook op- of aanmerkingen ter verbetering van de website

8e pagina: TAALPORTFOLIO; Als motivator voor de liefhebber die graag zijn of haar proces wil volgen


Waar moet rekening mee gehouden worden?

Randvoorwaardelijk: Wat is nodig?

 • Laptop of computer
 • Wifi
 • Mogelijk: Pen en papier

Praktisch:

 • Is de bezoeker op de hoogte van wat hij/zij wil trainen? (zie menubalk keuzes)
 • Is de bezoeker op de hoogte van het huidige leesvaardigheidsniveau? Zo nee, doe dan eerst de zelfkennistest op de tweede pagina.
 • De website voldoet ook aan de randvoorwaarden om leesvaardiger te kunnen worden; er zit een knop Cultuur waarin cultuur gerelateerde opdrachten staan, meestal op projectbasis welke Taskbased zijn ingericht en doorgaans door een docent moet worden nagekeken, evenals vocabulaire gerichte oefeningen omdat zowel cultuurkennis als vergroting van de woordenschat noodzakelijk zijn om leesvaardigheid te verbeteren. Deze opdrachten zijn bij uitstek geschikt voor groepswerk en samenwerkend leren.

Inhoudelijk:

 • De website is ingericht met actuele en toepasselijke afbeeldingen als motivatieverhoger
 • De website staat open voor verbetering/aanpassing/aanvulling, indien nodig kun je via het feedback formulier laten weten wat de wensen zijn
 • De website pretendeert niet de leesvaardigheidslessen van de docent over te nemen. Het is bedoeld als een extra digitale tool ter ondersteuning van
 • Getracht is de meest zinvolle trainingselementen toe te voegen om hiermee het kaf van het koren te scheiden zodat een individuele lezer zich niet hoeft te verliezen in het woud van aanbod op het World Wide Web.


Voorstel voor planning (zie ook structuur)

Stap 1) Bekijk de website eerst gezamenlijk met de klas/leerling(en) en leg uit waar het voor bedoeld is. Wijs ze op de structuur in de menubalk en benadruk het zelfsturend vermogen. Indien gewenst kun je er een werkschema aan koppelen voor de leerlingen die minder gemotiveerd zijn

Stap 2) Lees de ERK-doelstellingen per niveau en doe eventueel samen de ERK zelfkennistest

Stap 3) Laat leerlingen een logboek bijhouden van gedaan/gelezen werk

Stap 4) Laat leerlingen vrij de website doorlopen en oefeningen zoeken

Stap 5) Een portfolio, zoals bijv. het Europees Taalportfolio, kan de student helpen zijn of haar eigen vorderingen bij te houden en te presenteren indien dat nodig is aan de docent of bij een vervolgopleiding

Stap 6) Niveau bekend? Achter de niveauknoppen is er oneindig veel lesmateriaal te vinden

Stap 7) Een schema is voor elke docent individueel in te richten per leerling, per klas, per niveau


Feedback

Met de selectie van de geïmplementeerde opdrachten en doorlinkjes naar verschillende websites is rekening gehouden dat sommige aspecten hun actualiteit kunnen verliezen. Door middel van de Feedback knop kan hierop interactief gereageerd worden, maar ook voor storingen op de website of voor tips en tops voor de gebruikersvriendelijkheid van de website.

Daarnaast is het de bedoeling dat de website niet specifiek externe aanvulling hoeft te zijn op het curriculum van de SvPO, het is toepasbaar op iedere andere school die er gebruik van zou willen maken. De insteek is dat er middels de forumpagina ook ideeën uitgewisseld kunnen worden op het gebied van leesvaardiger worden.


Controle van de diverse opdrachten:

De opdrachten die in de website staan zijn (bijna) allemaal met directe feedback.

Wat betreft de cultuur gerelateerde opdrachten, deze moeten door een docent nagekeken worden. Deze zijn op projectbasis en kunnen dus ook in een presentatie aan de klas voorgesteld worden. Hierop kan de docent ook toetsen op spreekvaardigheid.

Leerlingen handleiding

Beste leerling,

Woord vooraf:

Voor je heb je de enige en echte website IBA (Engels) leesvaardigheid, www.leva-iba.nl . Het doel is om jullie naast de lesmethode Engels van leerjaar 1 een platform te bieden waarop je extra en zelfsturend kunt oefenen en vrij bent in keuze naar dat wat jouw interesse heeft. Deze website zal een jaar als pilot meedraaien zodat we de ruimte hebben om de website te optimaliseren. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder jullie feedback. Graag willen we jullie vragen om onderaan de pagina (links in de menubalk) jullie op/aanmerkingen te plaatsen zodat we input krijgen voor content en/of verbetering.


Gebruik:

Hoewel je aan de hand van het menu jouw eigen selectie kunt maken is er wel uitgegaan van een bepaald stappenplan hoe deze website te gebruiken.

Stap 1) EUROPEES REFERENTIE KADER (ERK); Hier kun je als je niet weet wat jouw niveau is van Engels met behulp van de Zelftest kijken of je A1, A2 of B1 niveau bent. In het keuzemenu selecteer je de taal, het leerjaar waar je inzit en jouw schoolniveau (havo of vwo), daarna beantwoord je de vragen en krijg je jouw niveau zichtbaar. Als je nog toelichting wilt op het niveau en wat je daarmee zou moeten kunnen dan kun je dat vinden bij de uitleg ERK doelstellingen.

Stap 2) LEESSTRATEGIEEN; Allereerst krijg je uitleg over de voor jouw leerjaar belangrijkste strategieën en hoe je deze traint. Per strategie is er een plan van aanpak met oefening waarvan een deel komt via de website van Bas Trimbos

Stap 3) LEZEN ENGELS OP NIVEAU; Hier kun je leesvaardigheid trainen op het niveau dat jij aankan. Er zijn een aantal eigen gemaakte opdrachten, maar om de keuze zo groot mogelijk te maken, rekening houdende met jullie verschillende interesses, kun je hier ook selecties maken op de site van de British Council Learnenglish Teens. Verder is hier ook al ruimte gecreëerd voor de bovenbouw; onder de knop examentraining vind je de oefenwebsite van Examenblad

Stap 4) LEZEN OP THEMA; Hier kun je leesvaardigheid trainen met eigengemaakte opdrachten en een keuze uit Films, Games, Muziek en Actualiteit. Jullie hebben aangegeven dat dit voor jullie de meest favoriete onderwerpen zijn. Wat de Actualiteit knop betreft, hieronder staat een link naar BBC Newsround voor het luisteren en nalezen van het laatste nieuws (hoe actueel wil je het hebben?) en een link naar de website News in Levels, hier vind je steeds een klein stukje tekst op 3 verschillende niveaus. Daarmee kun je hetzelfde bericht nog eens nalezen op een moeilijker of makkelijker niveau om te zien of je de tekst toch goed begrepen hebt. Je kunt er ook je woordenschat vergroten.

Stap 5) WOORDENSCHAT; hier kun je jouw Engelse woordkennis testen, hoeveel weet jij al? Er is een link naar de websites Duolingo en The Big Challenge, op deze laatste kun je ook gamespelletjes spelen. Duolingo is ook als app voor op de telefoon beschikbaar, altijd leuk voor onderweg.. Ook kun je er ook voor kiezen om met elkaar te gamen of te puzzelen. Verder kun je op deze pagina de woordenschat trainen met keuze op THEMA zoals Body, Clothes, Family and Food. Deze worden vooraf gegaan door beeldmateriaal om daarna aan de hand van een worksheet jouw kennis te testen.

Stap 6) CULTUUR & Projecten: Hier staan 4 interessante cultuur gerelateerde projecten met de link naar de documenten erachter. De bedoeling is om jouw algemene kennis te vergroten door middel van zoekopdrachten en het ontwikkelen van een quiz over een bepaald land bijvoorbeeld. Dit zijn wat grotere opdrachten en zullen door een docent moeten worden nagekeken. Deze opdrachten zijn ook uitermate geschikt voor groepswerk en samenwerken!

Stap 7) FEEDBACK; hier kun je jouw favoriete boekentips kwijt maar ook op- of aanmerkingen voor verbetering of aanvulling van de website

Stap 8) TAALPORTFOLIO; voor de liefhebber die graag zijn of haar proces wil volgen, wat natuurlijk heel motiverend kan werken. Je kunt altijd jouw eigen voortgang bekijken en bij een vervolgstudie kun je laten zien wat je al weet en wat je al kunt!


NOTE:

De website zal regelmatig content toevoegen, dit is met name bedoeld om de actualiteitswaarde zo hoog mogelijk te houden.

Bij vragen over deze website kun je je altijd richten tot your English teacher 😉


Veel leesplezier!!